Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS)

Social

Având în vedere că România este stat membru al UE, calitatea dumneavoastră de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România este recunoscută pe teritoriul oricărui stat membru al UE/SEE/Confederaţiei Elveţiene/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în baza documentelor de deschidere de drepturi emise în aplicarea legislației comunitare.

În calitate de persoană asigurată pe teritoriul României puteți solicita cardul european de asigurări sociale de sănătate (CEASS), care vă dă dreptul la asistența medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre ale UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene sau Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 6 luni.

Prin urmare înainte de a plănui să călătoriți fie în vacanță, cu afaceri sau la studii asigurați-vă că veți primi CEASS de la casa de asigurări de sănătate.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) este un card gratuit cu ajutorul căruia, la nevoie, puteți beneficia de serviciile medicale din sistemul public, devenite necesare în timpul şederii temporare în oricare dintre cele 26 de state membre ale Uniunii Europene ( 26 fără România), Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), Confederaţia Elveţiană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord acordate în aceleași condiții și la aceleași tarife ca asiguraților din țara respectivă (în unele țări, serviciile sunt gratuite).

Serviciile medicale acordate în baza CEASS nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru în care vă deplasați, fiind acordate în conformitate cu legislaţia statului membru respectiv.

În funcție de legislația din statul membru respectiv, prestațiile acoperite includ, de exemplu, prestațiile acordate în legătură cu boli cronice și existente ( ex. dializa), precum și în legătură cu sarcina și nașterea.

Atentie

  • Pentru anumite servicii medicale este posibil sa fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleaşi servicii sunt decontate integral.
  • Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea dvs. are ca scop obţinerea tratamentului medical planificat.
  • Dacă în perioada de valabilitate a cardului, la momentul obţinerii serviciilor medicale, nu mai sunteţi asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, casa de asigurări de sănătate care v-a eliberat cardul, în calitate de plătitor al respectivelor servicii medicale, va recupera de la dvs. contravaloarea acestora.
  • Puteţi solicita, contra cost, emiterea unui alt card, a cărui perioada de valabilitate nu va putea depăşi perioada de valabilitate a cardului iniţial.
  • Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.

Cardul poate fi solicitat de orice persoană care face dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România.

Puteți obține cardul de la casa de asigurări de sănătate în evidența cărei sunteți înregistrat ca persoană asigurată. În acest sens veți depune la casa de asigurări de sănătate o cerere într-un format standardizat, al cărui model poate fi accesat pe site-ul casei de asigurări de sănătate respective.

Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene, privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al UE/SEE/Confederația Elvețiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Perioada de valabilitate a CEASS este de 2 ani de la data emiterii.

Înainte de a vă deplasa într-o ţară membră a UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, vă recomandăm să vă documentaţi în privinţa funcţionării sistemului de sănătate din statul în care doriţi să călătoriţi, accesând site-u1 oficial al Uniunii Europene, link-ul: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=ro&intPageId=1734.

Casele de asigurări de sănătate rambursează instituțiilor de securitate socială similare din statele membre respective, în baza facturilor emise de către acestea, contravaloarea serviciilor ce v-au fost acordate pe baza cardului.         

Atenţie! Casele de asigurări de sănătate nu decontează direct furnizorilor de servicii medicale din alte state membre ale UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, cheltuielile ocazionate de acordarea de servicii medicale asiguraţilor sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.

Cardul poate fi refuzat de către furnizorii de servicii medicale din spaţiul comunitar în următoarele situaţii:

– furnizorul de servicii medicale la care se solicită serviciul, nu-şi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului public de sănătate din ţara respectivă

– documentul s-a utilizat în alte situaţii decât cele pentru care a fost emis: tratament planificat sau serviciile medicale acordate nu se încadrau în categoria serviciilor medicale devenite necesare din punct de vedere medical pe timpul şederii temporare într-un alt stat membru UE/SEE/Confederaţia Elveţiană/Regatul Unit la Marii Britanii și Irlandei de Nord, sau serviciile medicale nu sunt decontate în sistemul public de sănătate din ţara respectivă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter .