INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 25 iunie 2019

Politic

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind modificarea și completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală  


II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Legii  nr. 202/2016 privind integrarea sistemului feroviar din România în spațiul feroviar unic european 
2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind activitățile de transport alternativ cu autoturism și conducător auto 
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT”
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii 
5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind Codul administrativ al României
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investiţiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea şi extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică ale localităților şi pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006
8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării şi desfășurării unor proiecte culturale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deșeurilor de ambalaje


III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.838 din 2015 pentru aprobarea participării României la Studiul Internaţional pentru Procesul de Predare-Învăţare, dezvoltat de OECD-TALIS 2018
2. HOTĂRÂRE privind abrogarea art. 24 din Normele de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1546/2003
3. HOTĂRÂRE  privind trecerea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, unitate cu statut de regie aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, în domeniul public al oraşului Tăuţii Măgherăuş, jud. Maramureş
4. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare, actualizarea valorilor de inventar, precum şi înscrierea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor şi modificarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Câmpina, judeţul Prahova
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei şi protecției obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi
7. HOTĂRÂRE pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și pentru modificarea secțiunii A din anexa la aceasta
8. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Apelor şi Pădurilor din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului pentru realizarea în regim de urgenţă a unor lucrări de investiţii de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităților naturale produse de inundații în perioada februarie-mai 2019 pe cursurile de apă din județele Argeș, Bihor, Bistrița-Năsăud, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Hunedoara, Maramureș, Mureş, Neamţ, Satu Mare, Sălaj, Timiş, Vaslui, Vrancea
9. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019
10. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II
11. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către domnul Dimian Leonard
12. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către domnul Marinov Gabriel-Teodosie


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Prezentarea opţiunilor pentru utilizarea instrumentelor de finanţare specificate de Directiva (UE) 2018/410 şi decizia României privind implementarea acestora
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul General al municipiului Bucureşti, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect trecerea a două terenuri cu suprafeţele de 388,10 mp şi 390,15 mp, situate în bd. Mircea Vodă, nr. 44, sector 3, Bucureşti, din proprietatea municipiului Bucureşti, în domeniul public al statului, în vederea dării acestora în administrarea Ministerului Finanțelor Publice 
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea revizuirii Programului INTERREG V-a România-Ungaria, în vederea transmiterii acestuia către Comisia Europeană și mandatarea Viceprim-ministrului, Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice să realizeze eventualele modificări ulterioare ale acestei variante a Programului, ca urmare a procesului de negociere cu Comisia Europeană și să retransmită documentul către Comisia Europeană
4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatului negocierilor între părți privind Acordul de Modificare și Reconfirmare a Acordului între Creditori privind Inițiativa IMM și a celui de-al doilea Acord de Modificare a Acordului de Finanțare privind Inițiativa IMM, și ca din partea României, aceste documente să fie semnate de către domnul Daniel-Vasile Suciu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice .