HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legislatie

Ținând cont de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum
și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare,
precum și de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data
de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011,
precum și a altor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale
Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările ulterioare,
luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc,
având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuți la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, indică
necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate
în cuprinsul documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2
pe teritoriul României la data de 4.02.2021”, întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a Intervenției,
ținând seama de propunerile cuprinse în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 8/2021 privind
propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3, 4, 6 și art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Începând cu data de 12 februarie 2021 se
prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării,
instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin
Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și
completările ulterioare, prelungită prin Hotărârea Guvernului
nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 16 august 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului
nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, și prin
Hotărârea Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum
și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Art. 2. — Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire
și control ale infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile
concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și
instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau
urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de
alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 — „Măsuri pentru creșterea capacității de
răspuns”;
b) anexa nr. 2 — „Măsuri pentru asigurarea rezilienței
comunităților”;
c) anexa nr. 3 — „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului
de risc”.

Art. 3. — În aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență
medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,
aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și
completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016
privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, șef al
Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin
ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și
combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul
acțiunilor de răspuns la nivel național.

Art. 4. — Regimul contravențional aplicabil pentru
nerespectarea măsurilor prevăzute în anexele nr. 1—3 este cel
stabilit la art. 64—70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. — Actele emise pentru punerea în executare a
Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări și
completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020,
cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările
și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 782/2020,
cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului
nr. 856/2020, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 967/2020, cu modificările și completările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 și a Hotărârii
Guvernului nr. 3/2021 își mențin aplicabilitatea în măsura în care
dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele
nr. 1—3 la prezenta hotărâre.

Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU

ANEXA Nr. 1
MĂSURI pentru creșterea capacității de răspuns

Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

1,coordonarea operațională a serviciilor publice de
ambulanță și a serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în
condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu
data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu
completările ulterioare;

2,coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile
art. 50—52 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu
completările ulterioare.

Art. 2. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:

1.se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate
a activității centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a
persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și
adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii
vulnerabile și de a stabili programul de lucru al angajaților,
potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, cu avizul direcțiilor de sănătate publică
județene, respectiv a municipiului București;

2.furnizorii de servicii sociale își organizează programul în
centrele rezidențiale în funcție de contextul epidemiologic
existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare
privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor
servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor
de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
autoritățile competente.

Art. 3. — În condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilește desfășurarea în regim permanent a activității tuturor
centrelor operative pentru situații de urgență cu activitate
temporară, precum și a activității Centrului Național de
Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al
municipiului București de coordonare și conducere a intervenției.

Art. 4. — (1) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 1 se pune în
aplicare de către unitățile teritoriale pentru situații de urgență,
respectiv de către inspectoratele pentru situații de urgență.
(2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de
către Poliția Română, prin inspectoratele de poliție
județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.
(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
(4) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către
instituțiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative
pentru situații de urgență, respectiv centrele de coordonare și
conducere a intervenției. Respectarea aplicării acestei măsuri
se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 2
MĂSURI pentru asigurarea rezilienței comunităților

Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a)
din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, în spațiile publice, spațiile comerciale,
mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie
obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere
nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în
temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — Se pot institui izolarea și carantina persoanelor în
condițiile art. 7, 8 și 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.

Art. 3. — În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,
direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
București asigură testarea săptămânală a personalului de
îngrijire și asistență, a personalului de specialitate și auxiliar care
își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și
asistență a persoanelor vârstnice, în centrele rezidențiale pentru
copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte
categorii vulnerabile.

Art. 4. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 1 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne.
(2) Măsura prevăzută la art. 3 se pune în aplicare de către
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 3 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 3
MĂSURI pentru diminuarea impactului tipului de risc

Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
și completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 sunt
interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise,
precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice,
artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția
celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2—19;

se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor
sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise,
publice și/sau private;

activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor
sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului
nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând
în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate
pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul
României fără spectatori, numai în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

în condițiile pct. 3 se permite desfășurarea de către
sportivii profesioniști, legitimați și/sau de performanță a
activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în
aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt
permise numai cu respectarea regulilor de distanțare între
participanți, astfel încât să se asigure minimum 7 mp/persoană;

activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor,
cinematografelor, studiourilor de producție de film și
audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor
populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale
în aer liber se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare;

în condițiile pct. 6, organizarea și desfășurarea activității în
cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau
concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 50%
din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau
egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la
30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este
mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

în condițiile pct. 6, la nivelul județelor/localităților unde
incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică
sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea
spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă
ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau
reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și
desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale
sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori
cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul
față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde
incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare
de 1,5/1.000 de locuitori;

activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și
rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara
lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

în condițiile pct. 9, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor
cu SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje
religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care
au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară
respectiva activitate;

se interzice participarea la procesiunile și/sau pelerinajele
religioase prevăzute la pct. 10 a persoanelor care nu au
domiciliul sau reședința în localitățile în care se desfășoară
aceste activități;

se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate
în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea
a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin
ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul
tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;

se interzice organizarea de evenimente private (nunți,
botezuri, mese festive etc.) în spații închise, cum ar fi, fără a se
limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri,
cafenele, săli/corturi de evenimente;

se interzice organizarea de evenimente private (nunți,
botezuri, mese festive etc.) în spații deschise, cum ar fi, fără a
se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante,
terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

se permite organizarea de cursuri de instruire și
workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un
număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de
maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor
de sănătate publică stabilite de ordinul ministrului sănătății;

se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile
cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței
publice, în aer liber, a activităților specifice, sub supravegherea
unui medic epidemiolog;

se permit organizarea și desfășurarea activităților
specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor
diplomatice și oficiilor consulare acreditate în România, astfel
încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru
fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de
protecție sanitară;

se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind
organizarea și desfășurarea adunărilor publice, republicată,
organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea
următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul
și gura, de către toți participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate
persoanele care sosesc în spațiul în care se desfășoară mitingul
sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între
participanți și asigurarea unei suprafețe de minimum
4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie
eventuale materiale pe perioada desfășurării mitingului sau a
demonstrației;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală
pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului
SARS-CoV-2;

se permite desfășurarea activităților de prevenire și
combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la
care pot participa cel mult 20 de persoane.

Art. 2. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc
următoarele măsuri:

în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23,00—5,00, cu
următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între
locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru
achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în
tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se
suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu
avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă
modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/
însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau
cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor,
definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetățenilor români;
b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale
Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori ai
Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis
de ședere sau un document echivalent permisului de ședere
eliberat de autorități ori un document echivalent acestora emis
de autoritățile altor state, potrivit legislației Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional,
dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document
echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul
medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii
și alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care
asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și al
organizațiilor internaționale, precum și membrii familiilor
acestuia care îl însoțesc în misiuni permanente pe teritoriul
României, personalul militar sau personalul care poate asigura
ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a
acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecție internațională sau
din alte motive umanitare, persoane care fac obiectul
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului
European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru
responsabil de examinarea unei cereri de protecție
internațională prezentate într-unul dintre statele membre de
către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid,
precum și persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;
i) străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii și apatrizii, lucrători înalt calificați, dacă angajarea
acestora este necesară din punct de vedere economic, iar
activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în străinătate;
k) străinii și apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători
sezonieri, personal navigant maritim și fluvial;
l) membrii delegațiilor sportive internaționale care participă
la competiții sportive organizate pe teritoriul României, în
condițiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producțiilor
cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic și artistic
care participă la evenimentele culturale care se derulează pe
teritoriul României, în baza unor relații contractuale dovedite sau
a unor documente justificative.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes
profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a), persoanele sunt
obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate,
legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori
o declarație pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. b)—d), persoanele sunt obligate
să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o
declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2)
și (3), trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii,
adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale,
motivul deplasării, data completării și semnătura.
(5) În absența unor reglementări contrare la nivel național,
măsura stabilită la alin. (1) pct. 3 nu se mai aplică cetățenilor
străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe
dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea
restricțiilor temporare asupra călătoriilor neesențiale către
Uniunea Europeană.

Art. 3. — Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7
și 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și
biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:

suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici
din aviație spre și dinspre țări care nu fac obiectul excepției de
la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate
Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de
Urgență și din aceste țări către România pentru toate
aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre
a Comitetului Național pentru Situații de Urgență;

sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele
categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de
urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție
tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială
tip ferry;
h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini din
România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
Române și al autorității competente din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), din alte state către România, pentru
repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice
Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne
și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de
operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin
curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din
sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea
privind implementarea culoarelor verzi („Green Lanes”) în temeiul
Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în
vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor
și serviciilor esențiale — C (2020) 1.897 din 23 martie 2020, din
România către alte state și din alte state către România, cu avizul
Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor
Externe și al autorității competente din statul de destinație;

pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,
în perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului
rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum și
suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în
vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele
religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.

Art. 5. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se menține
închiderea temporară, totală sau parțială, a următoarelor puncte
de trecere a frontierei de stat:

la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare;

la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă);

la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut,
județul Botoșani;

la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Vălcani, județul Timiș;
c) Stamora-Moravița, județul Timiș — feroviar (cu excepția
traficului de marfă);
d) Lunga, județul Timiș;
e) Foeni, județul Timiș.

Art. 6. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:

activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este
permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului
și în intervalul orar 6,00—23,00, în județele/localitățile unde
incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică
sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00—23,00,
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă la depășirea incidenței
de 3/1.000 de locuitori;

activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă
fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 6,00—23,00, în județele/localitățile unde incidența
cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală
cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea
maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00—23,00, dacă
incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în
cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită
incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor
economici care desfășoară activități în spațiile publice închise
care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de
cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent;

în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți
la pct. 1 și 2 este restricționată sau închisă, se permit prepararea
hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 vor respecta
obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al
ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;

prepararea, comercializarea și consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer
liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 3, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a
maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și
cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin
comun al ministrului sănătății, ministrului economiei,
antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;

nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

Art. 7. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități
de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise,
publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare
activitatea în intervalul orar 5,00—21,00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar
21,00—5,00, operatorii economici pot activa doar în relația cu
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul
transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu
capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de
mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată
de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal
de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 8. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în interiorul
centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți
operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă,
a sălilor de jocuri și nici activitatea barurilor, cluburilor și
discotecilor.

Art. 9. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33—36 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:

transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor,
procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și
aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor
aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii
contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, 33 și art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;

transportul feroviar se desfășoară cu respectarea măsurilor
și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune
din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și
garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul
gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul
vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare a
materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului
feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32, 34 și art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și
restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de
transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul
mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor
de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor
și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului
și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite
prin ordin comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 32, 35 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;

transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor și
restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul navelor de
transport persoane, gradul și modul de ocupare a navelor de
transport persoane, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului
naval, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32, 36 și art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se
desfășoară cu respectarea prevederilor din ordinul comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor
interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 37 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 10. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:

se suspendă activitatea operatorilor economici
desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în
piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;

activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică
sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în
ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de
1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și este interzisă
la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice,
operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea
astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu,
triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât
pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

se instituie obligația desfășurării activității la nivelul
cabinetelor stomatologice și unităților sanitare non-COVID, în
condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;

se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de jocuri de noroc, îngrijire personală,
primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, în baza căruia își pot
desfășura activitatea;

operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și
restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru
Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul
României sau a comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire
comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;

se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a
piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiulart. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;

se instituie obligația operatorilor economici care
desfășoară activități de tratament balnear de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare.

Art. 11. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:

activitatea în creșe și after-schooluri este permisă numai
cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului
educației, al ministrului muncii și protecției sociale și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise
activitățile didactice și alte activități specifice, precum și
organizarea și desfășurarea examenelor pentru elevi/studenți,
cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire,
stabilite prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare;

la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2
într-un interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării
elevilor sau studenților se instituie măsura închiderii clădirii
pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au
posibilitatea deplasării la domiciliu sau la o altă locație se
asigură de către unitatea/instituția de învățământ responsabilă
cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare
pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

Art. 12. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
suspendă activitatea târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor,
definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului
nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii
de piață în unele zone publice, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor
agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, se desfășoară în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării,
lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii
și protecției sociale.

Art. 13. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, utilizarea
pârtiilor și/sau a traseelor de schi pentru agrement, definite
potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 263/2001 privind
amenajarea, omologarea, întreținerea și exploatarea pârtiilor și
traseelor de schi pentru agrement, republicată, precum și
organizarea și desfășurarea activității operatorilor economici
care le exploatează/întrețin se fac în condițiile stabilite prin ordin
comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului,
al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al
ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

Art. 14. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f)
și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun
organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo
unde specificul activității permite, în condițiile art. 108—110 din
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările
și completările ulterioare, precum și ale celor stabilite prin Legea
nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, cu
modificările ulterioare.
(2) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către
salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu și în
vederea evitării aglomerării transportului public, angajatorii din
sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale,
indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile
autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile
la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori
de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de
50 de salariați, au obligația organizării programului de lucru astfel
încât personalul să fie împărțit în grupe care să înceapă, respectiv
să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.

Art. 15. — (1) Constatarea încadrării în limitele de incidență
cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile în vederea punerii în
aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează
în maximum 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a
comitetului județean/al municipiului București pentru situații de
urgență pe baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate
publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile
se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la
finalul acesteia.
(2) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a
municipiului București calculează zilnic, pentru fiecare localitate
din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor pentru
ultimele 14 zile și prezintă comitetului județean/al municipiului
București pentru situații de urgență analiza rezultată în cel mult
24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în
prezenta hotărâre.
(3) Calculul zilnic prevăzut la alin. (2) se realizează prin
raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul
sau reședința în localitatea de referință, comunicată comitetului
județean/al municipiului București pentru situații de urgență de
către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea
Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin
structurile teritoriale județene, în prima zi lucrătoare a
săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcția
pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
prin structurile teritoriale județene este utilizată ca referință
pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou
set de date actualizate.
(4) La stabilirea incidenței la 1.000 de locuitori în ultimele
14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidențiale
de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrele
rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum
și pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele
și spitalele.
(5) Prevederile alin. (4) își încetează aplicabilitatea la 14 zile
de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 16. — (1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 1 pct. 1 și 2 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 3—5 se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 6—8 se pun în aplicare
de către Ministerul Sănătății și Ministerul Culturii. Respectarea
aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 9 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 10
și 11 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 12 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății și, după caz, de Ministerul Tineretului
și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării
acestei măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(7) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 13—17
și 19 se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 18 se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se
urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(10) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se
urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
Interne.
(11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se
urmărește de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și
Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 6 se pune în aplicare de
către Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului și Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării
măsurilor prevăzute la art. 6 și 8 se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 7 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
(15) Măsurile prevăzute la art. 9 se pun în aplicare de către
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor
Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor
măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 10
pct. 1 și 2 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției
Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 3 se pun în aplicare de
către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(18) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 4 și 8 se pun în
aplicare de către Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 5 se pun în aplicare de
către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 10 pct. 5 și 6 se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(20) Măsurile prevăzute la art. 10 pct. 7 se pun în aplicare de
către Ministerul Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății.
Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor
Interne.
(21) Măsurile prevăzute la art. 11 se pun în aplicare de către
Ministerul Educației și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 12 se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
(23) Măsurile prevăzute la art. 13 și 14 se pun în aplicare de
către Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.