INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 24 iulie 2019

Politic Social

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române

II. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ privind prorogarea unui termen prevăzut în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, cu modificările şi completările ulterioare

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov – Simeria, componentă a Coridorului Rin – Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov- Sighişoara, subsecţiunile: 1. Braşov-Apaţa şi 3. Caţa-Sighişoara”, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale: Braşov, Bod, Feldioara, Măieruş, Apaţa şi Caţa – Judeţul Braşov, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vânători, Albeşti şi Sighişoara – judeţul Mureş şi de pe raza unităţii administrativ – teritorială Belin – judeţul Covasna;

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.920/2016 privind transmiterea unei părţi din imobilul 888 Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa”-S.A, pe o perioadă de 3 ani, şi pentru actualizarea anexelor nr.4 şi 16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

3. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului-anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Spitalului General Căi Ferate Galaţi, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor;

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

5. HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Autostrada Sebeş-Turda”;

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.217/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bârza, Piatra-Olt, Slătioara şi Valea Mare din judeţul Olt;

7. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Centru regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară-ROVETEMERG” la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară” Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi;

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii coridorului de expropiere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an” aflat în administrarea Ministerului Energiei, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea unităţilor subordonate Ministerului Tineretului şi Sportului a unor imobile restituite persoanelor îndreptăţite, în baza unor decizii ale unităţii deţinătoare şi a unor hotărâri judecătoreşti;

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei;

11. HOTĂRÂRE privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile şi modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasării, bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului;

12. HOTĂRÂRE privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului – Administraţia Naţională de Meteorologie, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizării legislaţiei în domeniu, a lucrărilor de cadastru şi a reevaluării;

13. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Maramureş;

14. HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor minime şi aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere a căror constituire revine titularilor obligaţiilor de stocare în vederea menţinerii acestora în anul 2020;

15. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Ilfov;

16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piaţă, marjei de dobândă, activelor financiare nete şi a celor care scad din baza impozabilă, precum şi raportarea indicatorilor necesari calculării taxei pe active, prevăzute la art. 86-88 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate;

18. HOTĂRÂRE privind constatarea încetării, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;

19. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, precum şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.815/2015 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului;

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor în baza alin. (9) şi (10) ale art.342 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român.

V. RAPOARTE
1. RAPORT privind creanţele României la 31 decembrie 2018 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

VI. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind situaţia asigurării manualelor şcolare pentru anul şcolar 2019-2020

VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la proiect de lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear

2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru constituirea şi utilizarea Fondului special al autostrăzilor

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.4 şi art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr. 114/1996

7. PUNCT DE VEDERE referitor la proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice şi a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind statutul cetăţenilor Republicii Moldova pe teritoriul României

9. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, provenit dintr-o propunere legislativă

10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 65 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea articolului 71 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Biroul de presă al Guvernului