NORME METODOLOGICE din 12 august 2019 privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

Legislatie
EMITENTMINISTERUL TRANSPORTURILOR Nr. 1.158 din 12 august 2019MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Nr. 2.336 din 12 august 2019

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 19 august 2019

Notă 
Aprobate prin ORDINUL nr. 1.158/2.336/2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 684 din 19 august 2019.

Articolul 1 Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul de aplicare a dispozițiilor art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

Articolul 2 Transportul rutier contra cost de persoane prin serviciile regulate la nivel județean se poate efectua numai pe traseele cuprinse în programul de transport județean.

Articolul 3 Transportul rutier contra cost de persoane la nivel județean se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze înmatriculate în România, la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenței comunitare, precum și licența de traseu însoțită de graficul de circulație.

Articolul 4(1) Transportul rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai în condițiile în care aceștia dețin licență de traseu valabilă pentru traseul respectiv așa cum aceasta este prevăzută în programul de transport județean.(2) Licența de traseu este valabilă numai însoțită de graficul de circulație pe toată durata efectuării transportului și numai dacă plecarea de la capătul de traseu s-a făcut în ziua și la ora prevăzute în respectivul grafic de circulație.

Articolul 5(1) Licența de traseu reprezintă documentul de transport pe baza căruia se poate efectua transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean.(2) În cazul transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, licența de traseu se eliberează pentru fiecare traseu.(3) Licențele de traseu se eliberează operatorilor de transport rutier într-un număr egal cu numărul de autobuze prevăzute în programul județean de transport necesar pentru efectuarea traseului respectiv.(4) Pe versoul licenței de traseu se înscrie, la capacitatea autobuzului, capacitatea prevăzută în programul de transport pentru traseul respectiv.(5) Modelul licenței de traseu este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, iar modelul graficului de circulație al acesteia este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.(6) Durata de valabilitate a licenței de traseu este egală cu durata de valabilitate a programului de transport județean.

Articolul 6(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele înscrise la atribuirea traseelor din județul respectiv pentru care au obținutlicențe de traseu, dacă au cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autovehiculului utilizat pentru obținerea licenței de traseu.(2) Înlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obținut licențe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisă, după notificarea consiliului județean, numai în următoarele situații: a) la solicitarea motivată a operatorului de transport, alta decât situația de la lit. b); b) prezintă defecțiuni tehnice.(3) În situația prevăzută la alin. (2) lit. a), înlocuirea unui autobuz cu care operatorul de transport rutier a obținut licențe de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport județean este permisă numai cu un autobuz care are cel puțin aceeași capacitate cu cea prevăzută în programul de transport și care întrunește cel puțin același punctaj cu al autovehiculului înlocuit, după notificarea consiliului județean.(4) În situația prevăzută la alin. (2) lit. b), înlocuirea provizorie a autobuzului se poate face pentru perioade însumând maximum 180 de zile pe an calendaristic, în baza documentului/documentelor eliberat/eliberate de service-ul auto autorizat și a documentului prin care dovedește că a depus copia conformă a licenței comunitare a autobuzului înlocuit la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. emitente.(5) Pe toată durata înlocuirii, operatorul de transport rutier va depune copia conformă a licenței comunitare a autobuzului înlocuit la agenția teritorială a Autorității Rutiere Române – A.R.R. emitente, care o va returna acestuia la sfârșitul perioadei de înlocuire.(6) Autobuzul cu care se înlocuiește cel defect, în condițiile alin. (2) lit. b), trebuie să respecte prevederile de la alin. (3).(7) Pe perioada înlocuirii se va asigura existența la bordul autobuzului a licenței de traseu.(8) În cazul în care, având în vedere fluxul mare de călători existent în toate stațiile cuprinse în graficul de circulație, este necesară efectuarea traseului cu autobuze de capacitate mai mare decât a celor titulare, înlocuirea autobuzului titular este permisă și cu un autobuz având capacitatea mai mare decât a celui titular și care întrunește cel puțin același punctaj cu al celui înlocuit.(9) Dacă operatorul economic, câștigător al traseului respectiv, nu poate asigura un autovehicul potrivit alin. (8), acesta poate prelua persoanele aflate peste capacitatea de transport a autobuzului titular cu un autobuz suplimentar, fără a fi condiționat de respectarea capacității de transport prevăzută în programul de transport, dar care să întrunească cel puțin același punctaj cu al celui titular.

Articolul 7(1) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar se poate face numai în situația în care autobuzul utilizat în baza licenței de traseu are capacitate insuficientă pentru preluarea tuturor persoanelor aflate la capătul de traseu.(2) Efectuarea unei curse de pe un traseu cu un autobuz suplimentar prevăzută la alin. (1) se va face cu respectarea graficului de circulație aferent licenței de traseu, asigurându-se existența la bordul autobuzului a unei copii a licenței de traseu, ștampilată și semnată de către administratorul operatorului de transport, având înscris în mod expres: „Subsemnatul, ………………………., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații, că prezentul act este conform cu originalul“. Pe foaia de parcurs existentă la bordul autobuzului se va specifica faptul că acesta este dublură.

Articolul 8 După încetarea valabilității programelor de transport județean existente în prezent, durata acestora va fi de 5 ani.

Articolul 9(1) Prin programul de transport județean se stabilesc traseele, lungimea acestora, exprimată în număr de km/sens, numărul de curse planificate, graficele de circulație, numărul autobuzelor necesare și capacitatea minimă de transport a acestora, precum și autogările sau stațiile publice.(2) Capacitatea minimă de transport precizată în programul județean de transport poate fi stabilită la „minimum 10 locuri“ sau „minimum 23 de locuri“ și este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii.

Articolul 10(1) Traseele cuprinse în programul de transport județean se atribuie electronic prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat de instituția cu atribuții în acest sens conform prevederilor legale, în baza criteriilor de evaluare, solicitantului care întrunește cel mai mare punctaj.(2) În situația în care pentru un traseu s-a depus o singură solicitare valabilă, acesta este atribuit operatorului de transport rutier respectiv.(3) Pe baza rezultatelor atribuirii electronice, consiliul județean emite hotărâre privind traseele atribuite și licențele de traseu aferente acestora.(4) Criteriile de evaluare a operatorului de transport rutier sunt prevăzute în anexa nr. 3.(5) Metodologia de punctare privind criteriile de evaluare este prevăzută în anexa nr. 4

.Articolul 11(1) Cu cel puțin 150 de zile înainte de expirarea valabilității programului de transport județean, consiliul județean afișează pe site-ul instituției următorul program de transport și calendarul atribuirii electronice a traseelor cuprinse în acesta.(2) Calendarul unei atribuiri electronice în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, operat și gestionat de Agenția pentru Agenda Digitală a României, conform prevederilor legale, va cuprinde cel puțin următoarele informații: a) data introducerii programului de transport județean în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale de către instituția care operează și gestionează acest sistem, care reprezintă data de referință prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 4; b) data transmiterii informațiilor necesare atribuirii electronice, prevăzute în protocolul încheiat de către consiliul județean cu instituția care operează și gestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale; c) perioada de 3 zile calendaristice pentru corectarea/completarea eventualelor erori/omisiuni; d) perioada de 6 zile calendaristice pentru depunerea solicitărilor în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale; e) perioada de 10 zile calendaristice pentru evaluarea solicitărilor depuse în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale de către instituția care operează și gestionează acest sistem; f) data ședinței de atribuire electronică și a publicării rezultatelor pentru asigurarea transparenței de către Agenția pentru Agenda Digitală a României, care operează șigestionează Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale.

Articolul 12(1) Datele la care au loc ședințele de atribuire se vor stabili după cum urmează: a) cu 90 de zile înainte de expirarea valabilității programului de transport, în vederea atribuirii noilor programe de transport județene; b) cu 30 de zile înainte de expirarea valabilității programului de transport județean, în vederea atribuirii traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite la ședințele de atribuire prevăzute la lit. a); c) după intrarea în vigoare a programelor de transport județene se vor organiza, în funcție de necesități, ședințe de atribuire atât pentru traseele cuprinse în programele de transport rămase nesolicitate, neatribuite, nou-introduse, cât și pentru cele la care există renunțări/retrageri; d) pentru un traseu cuprins în programele de transport județene la care a renunțat un operator de transport rutier sau în cazul în care măsura retragerii licenței de traseu a rămas definitivă, se va organiza o ședință de atribuire în termen de 15 zile de la afișarea traseelor respective pe site-ul consiliului județean.(2) Lista traseelor care au fost atribuite în cadrul fiecărei ședințe va fi făcută publică de către consiliul județean, pe siteul acestuia, precum și prin afișare la sediul acestuia.(3) Lista traseelor rămase nesolicitate sau neatribuite se va afișa pe site-ul consiliilor județene, precum și la sediul acestora, cu 20 de zile înainte de data următoarei ședințe de atribuire.(4) Operatorii de transport rutier vor depune toate opțiunile, în format electronic, în vederea atribuirii traseelor cuprinse în programele de transport județene, în intervalul de 6 zile cuprins între a 15-a zi și a 10-a zi inclusiv înainte de data la care se desfășoară ședința de atribuire respectivă

.Articolul 13 Solicitările depuse de către operatorii de transport rutier în Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale vor fi respinse de Agenția pentru Agenda Digitală a României, care operează și gestionează acest sistem conform prevederilor legale, în următoarele cazuri: a) au depășit termenul prevăzut în calendarul atribuirii pentru depunerea solicitărilor; b) când operatorul de transport rutier nu deține autobuze suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni; c) când operatorul de transport rutier nu deține copii conforme ale licenței comunitare, valabile la data depunerii opțiunii, suficiente pentru a efectua cursele pentru care a depus opțiuni; d) când cursele pentru care s-au depus opțiuni nu pot fi efectuate cu același autobuz sau aceleași autobuze nominalizate în solicitare din cauza suprapunerii graficelor de circulație; e) când graficele de circulație aferente curselor de pe unul sau mai multe trasee nu permit efectuarea transportului cu autobuzul/autobuzele nominalizat(e) în solicitare, deoarece prin parcurgerea distanței dintre locul de sosire dintr-o cursă și locul de plecare în următoarea cursă, cu o viteză de deplasare de 50 km/oră, se depășește ora de plecare în cursa care va urma.

Articolul 14 Traseele cuprinse în programul de transport județean care nu au fost solicitate sau atribuite la prima ședință de atribuire fac obiectul unor noi ședințe de atribuire.

Articolul 15(1) În perioada de valabilitate, programele de transport județene pot fi actualizate astfel: a) prin prelungirea sau scurtarea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau ambelor capete de traseu, dar numai la inițiativa consiliilor județene și după aprobarea prin hotărâre a acestora; b) prin introducerea de noi trasee, la inițiativa consiliilor județene și după aprobarea prin hotărâre a acestora, cu condiția ca acestea să nu se suprapună peste traseele existente; c) prin modificarea numărului de curse de către consiliul județean, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; d) prin modificarea orelor din graficele de circulație de către consiliile județene, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; e) prin introducerea sau, după caz, înlocuirea de stații/autogări de către consiliul județean, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; f) prin eliminarea de stații/autogări de către consiliul județean, dar numai la solicitarea operatorului de transport rutier și după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean; g) pentru un traseu care nu a fost atribuit în două ședințe de atribuire; h) prin eliminarea traseelor care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, cu acordul operatorului de transport rutier, și numai după aprobarea prin hotărâre a consiliului județean; i) prin modificarea zilelor din săptămână în care sunt efectuate cursele de pe traseele județene și/sau a perioadei de efectuare a curselor, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia; j) prin modificarea capacității de transport, dar numai la solicitarea consiliului județean și după aprobarea prin hotărâre a acestuia.(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), c), d), e), f), i)j, graficul de circulație, anexă la licența de traseu deținută de operatorul de transport pentru traseul respectiv, se va actualiza în mod corespunzător conform celor stabilite prin hotărârea consiliului județean de actualizare a programului de transport județean, eliberându-se în acest sens noi grafice de circulație.(3) În situația actualizării programului de transport ca urmare a aplicării alin. (1) lit. g), suprapunerea traseelor este permisă, prin excepție de la alin. (1) lit. a) și b), în condițiile prevăzute în hotărârea consiliului județean.(4) În perioada de valabilitate a programului de transport județean, în cazul în care sunt impuse restricții de circulație de către administratorul drumului pe anumite tronsoane de drum, graficele de circulație și/sau capacitatea de transport prevăzute/prevăzută în programul de transport județean se pot/poate modifica de către autoritatea județeană de transport până la ridicarea restricției.

Articolul 16 Eliberarea licenței de traseu și a graficului de circulație anexă la aceasta se face de către consiliul județean, în baza dreptului de efectuare obținut ca urmare a rezultatelor stabilite de instituția care operează, conform prevederilor legale, Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, sentințelor emise de instanțele de judecată competente sau în alte cazuri prevăzute de lege.

Articolul 17 În cazul în care operatorul de transport rutier căruia i s-a atribuit un traseu nu se prezintă la consiliul județean în vederea solicitării eliberării licenței de traseu în termen de 5 zile de la data ședinței de atribuire sau în cazul în care nu a ridicat licența de traseu în termen de 15 zile de la data solicitării, traseul respectiv va fi atribuit următorului operator de transport rutier clasat la ședința de atribuire.Articolul 18În cazul traseelor cuprinse în programul de transport județean, perioada de valabilitate a licenței de traseu nu poate depăși data expirării acestuia.

Articolul 19(1) Licența de traseu este document nominal al operatorului de transport rutier, nefiind transmisibilă, cu excepția cazurilor în care operatorul de transport este rezultatul divizării, fuzionării, aportului la capitalul social sau înființării ca filială a operatorului titular, cu aprobarea autorităților deliberative ale consiliului județean, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Licența de traseu se eliberează după prezentarea de către operatorul de transport rutier a documentului de plată aferent.(3) Cuantumul taxei pentru eliberarea licențelor de traseu, potrivit alin. (2), și al taxei pentru înlocuirea licențelor de traseu, potrivit art. 23 alin. (1), se stabilește prin hotărâre a consiliului județean.

Articolul 20(1) Renunțarea la licența de traseu aferentă se poate face la cererea operatorului de transport rutier. Cererea se depune la consiliul județean cu 60 de zile înainte de încetarea efectuării transportului pe traseul respectiv.(2) Licența de traseu și graficul de circulație aferent traseului pentru care s-a formulat cererea de renunțare se depun de către operatorul de transport la consiliul județean în prima zi lucrătoare de după expirarea acestei perioade.(3) În cazul eliminării unor trasee cuprinse în programul de transport, care urmează a fi incluse în programul public local din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, renunțarea la licență se face numai la cererea expresă a operatorului de transport rutier.(4) În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pe un traseu, conform art. 15 alin. (1) lit. h), acesta are obligația de a presta activitatea de transport până la atribuirea respectivului traseu de către asociația de dezvoltare intercomunitară.

Articolul 21(1) Retragerea licenței de traseu se face de consiliul județean emitent în următoarele cazuri:a) când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza eliberării acesteia;b) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri grave, după cum urmează:(i) când licența de traseu a fost obținută prin furnizarea unor documente care conțineau informații eronate;(ii) când operatorul de transport rutier, deținător al licenței de traseu, a încredințat spre efectuare altui operator de transport rutier curse prevăzute în graficul de circulație aferent licenței de traseu;c) în cazul săvârșirii de către operatorul de transport rutier a unor abateri repetate, după cum urmează:(i) în cazul transportului județean, când operatorul de transport rutier a efectuat mai puțin de 95% din totalul curselor prevăzute în graficul de circulație al licenței de traseu a se efectua într-o lună calendaristică;(ii) când operatorul de transport rutier a înlocuit de mai mult de 3 ori unul dintre vehicule fără respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) și (4);d) la încetarea activității operatorului de transport rutier;e) la suspendarea/retragerea licenței de transport/licenței comunitare a operatorului de transport rutier sau pe perioada suspendării acesteia;f) operatorul de transport rutier are activitatea suspendată;g) în alte cazuri stabilite prin hotărâre de consiliul județean.(2) În cazul retragerii licenței de traseu, operatorul de transport rutier va fi înștiințat de către consiliul județean emitent, fiind obligat să efectueze serviciul de transport pe o perioadă de 60 de zile de la data înștiințării.(3) După retragerea licenței de traseu, traseul respectiv va fi atribuit în cadrul următoarei ședințe de atribuire prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d).(4) În cazul în care operatorului de transport rutier i s-a retras licența de traseu sau a renunțat la aceasta, din motive ce nu pot fi imputate consiliului județean, forței majore ori cazului fortuit, acesta nu mai poate participa la atribuirea aceluiași traseu pe toată perioada de valabilitate a programului de transport.

Articolul 22 Modul de efectuare a transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean se stabilește și se aprobă prin hotărâre a consiliului județean.

Articolul 23(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică de către operatorul de transport rutier consiliului județean, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se pe baza documentului de plată.(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Articolul 24(1) Consiliile județene pot atribui trasee, pe o perioadă de 60 de zile, termen în care se va organiza atribuirea electronică a acestora prin Sistemul informatic pentru atribuirea electronică a traseelor naționale, pe bază de anunț public, cu respectarea criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 3, în următoarele situații:a) în cazul traseelor pentru care operatorii de transport nu au depus solicitare de prelungire conform art. X alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2019;b) în cazul în care operatorul de transport renunță la executarea transportului, fără respectarea termenului de 60 de zile prevăzut la art. 20 alin. (1).(2) Procedura de atribuire prevăzută la alin. (1) se stabilește prin hotărâre a consiliului județean.(3) În cazul suspendării licenței de transport/licenței comunitare, consiliile județene pot atribui direct trasee, pe perioada suspendării.(4) În cazul în care, din motive ce nu sunt imputabile consiliului județean, traseele menționate la alin. (1) nu sunt atribuite în termenul de 60 de zile, acesta se prelungește până la data atribuirii lor, dar nu mai mult de 12 luni.(5) În cazul prevăzut la alin. (3), durata licenței de traseu astfel atribuită va fi egală cu cea a perioadei de suspendare.

Articolul 25(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licențelor de traseu se comunică consiliilor județene de către operatorul de transport rutier, în termen de 15 zile de la data constatării, acestea înlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.(2) Pierderea sau sustragerea licențelor de traseu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Articolul 26 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.Anexa nr. 1la normele metodologice*)*) Anexa nr. 1 la normele metodologice este reprodusă în facsimil.

Anexa nr. 2la normele metodologice(față)CONSILIUL JUDEȚEAN …………………… Operator de transport rutier…………………………………
GRAFIC DE CIRCULAȚIE
Seria ………. Nr. ………………^(1)
Servicii de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județeanA. Denumirea traseului ………………………………

DUSKmNr. stațieDenumirea stațieiÎNTORS
Ora de plecareOra de plecare
C1C2C3C_nC1C2C3C_n

L.S.,^(1) Se înscriu seria și numărul licenței pentru traseu.(verso)B. Condiții pentru asigurarea graficului de circulație:1. Zilele în care circulă:2. Nr. de autovehicule necesar/Nr. de înmatriculare:3. Amenajările și dotările autovehiculului:4. Numărul de șoferi necesar:C. Contracte pentru utilizarea autogărilor/stațiilor:

Nr. crt.Autogara (stație)Nr./data contractValabil până la ……………..

Operator de transport rutier,
…………………………………………………….
(semnătura și ștampila)
Emitent,
…………………………………………………….
(semnătura și ștampila)
Data emiterii ……………………Anexa nr. 3la normele metodologice
CRITERIILE DE EVALUARE
a operatorului de transport și punctajele care se acordă în cazul atribuirii traseelor județene1. Vechimea parcului de vehicule:• Anul de fabricație (AF) este același cu anul atribuirii (AA) – 35 puncte;• AF = AA – 1 – 30 puncte;• AF = AA – 2 – 25 puncte;• AF = AA – 3 – 20 puncte;•AF = AA – 4 – 15 puncte;• AF = AA – 5 – 12 puncte;• AF = AA – 6 – 11 puncte;• AF = AA – 7 – 10 puncte;• AF = AA – 8 – 9 puncte;• AF = AA – 9 – 8 puncte;• AF = AA – 10 – 7 puncte;• AF = AA – 11 – 6 puncte;• AF = AA – 12 – 5 puncte;• AF = AA – 13 – 4 puncte;• AF = AA – 14 – 3 puncte;• AF = AA – 15 – 2 puncte;• AF = AA – 16 – 1 punct.2. Gradul de confort al autovehiculelor, clasificate pe categorii:• categoria I – 15 puncte;• categoria a II-a – 12 puncte;• categoria a III-a – 9 puncte;• categoria a IV-a – 1 punct.Vehiculele neclasificate nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programul de transport județean.3. Dotarea autobuzului cu instalație de aer condiționat – 5 puncte.4. Operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor județene, în cazul în care înregistrează obligații restante la bugetul de stat/bugetul local, conform certificatelor de atestare fiscală.Anexa nr. 4la normele metodologice

METODOLOGIA DE PUNCTARE
privind criteriile de evaluare a operatorului de transport1. Punctajele aferente criteriilor de evaluare prevăzute la pct. 1-3, precum și îndeplinirea condiției de participare prevăzute la pct. 4 din anexa nr. 3 la normele metodologice se raportează la data de referință care reprezintă prima zi din calendarul atribuirii electronice.2. La criteriul nr. 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea cursei. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică. Numărul de ani se stabilește în funcție de anul de fabricație înscris în certificatul de înmatriculare sau în cartea de identitate a autovehiculului, fără a se lua în considerare luna din an.3. La criteriul nr. 2 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.4. La criteriul nr. 3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea traseului. Punctele se cumulează și apoi se face media aritmetică.5. Punctajul obținut la criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se cumulează.6. În cazul în care operatorul de transport rutier nu prezintă dovada că nu are datorii la bugetul local și/sau de stat, nu poate participa la atribuirea traseelor județene.7. În cazul grupelor de trasee se acordă puncte pentru fiecare autovehicul care va fi utilizat la executarea fiecărui traseu în parte. Pentru fiecare traseu din grupa de trasee se va face media aritmetică. Punctele obținute pe fiecare traseu se cumulează și se face media aritmetică.În cazul în care operatorul de transport rutier a renunțat la licența de traseu pentru un traseu, este depunctat cu trei puncte pentru fiecare traseu. În această situație, punctajul obținut la criteriile de evaluare 1-3 din anexa nr. 3 la normele metodologice se cumulează, iar din totalul rezultat se scad punctele corespunzătoare renunțărilor.8. În caz de egalitate de puncte la punctajul general, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul 1 din anexa nr. 3 la normele metodologice. În cazul în care se menține egalitatea, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul 2 din anexa nr. 3 la normele metodologice. Dacă și astfel se menține egalitatea, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care întrunește punctajul cel mai mare la criteriul 3 din anexa nr. 3 la normele metodologice. În situația în care și după aplicarea algoritmului de calcul anterior menționat există doi sau mai mulți operatori de transport rutier, clasați pe locul 1, care au punctaje identice la toate cele 3 criterii de evaluare, licența de traseu se atribuie operatorului de transport rutier care are cea mai mare experiență similară.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.