HOTĂRÂRE nr. 460 din 3 iulie 2019 privind actualizarea adresei, valorilor de inventar și a codului de clasificație ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului și înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, a realizării lucrărilor de amplasare și branșament electric, precum și a actualizării legislației specifice

Legislatie
EMITENTGUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 12 iulie 2019

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1 Se aprobă actualizarea adresei, valorilor de inventar și a codului de clasificație ale unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Mediului, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, a realizării lucrărilor de amplasare și branșament electric, precum și a actualizării legislației specifice, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 Se aprobă completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 1.020 și 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Mediului a unui bun ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a derulării activităților de optimizare și dezvoltare a Rețelei naționale de monitorizare a calității aerului, precum și a realizării lucrărilor de amplasare și branșament electric.

Articolul 3 Ministerul Mediului împreună cu Ministerul Finanțelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare.