INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 5 noiembrie 2020

Politic

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială aprobate în contextul răspândirii coronavirusului SARSCoV- 2
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative – inițiată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale

II. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale animalelor vii
2. ORDONANȚĂ privind derogarea de la prevederile tezei finale a alineatului (1) al articolului II din Legea nr. 175/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului
3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei
4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative – inițiată de Ministerul Educației și Cercetării 

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și instituțiilor din România în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și control al acestor fonduri 
2. HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sibiu-Pitești” – secţiunea 1 Sibiu – Boiţa, precum și suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2019
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții “Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) și sistematizarea dispozitivului feroviar al portului – etapa I”
4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea măsurilor privind nivelul de siguranță și securitate în funcționare a Sistemului electroenergetic naţional, precum și măsurile în legătură cu realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului electroenergetic naţional în ceea ce privește combustibilii și volumul de apă din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2020 – 31 martie 2021
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului și darea în administrare Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
7. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în Legea bugetului de stat nr.5/2020, în vederea plății contribuției voluntare a României la bugetul Coaliției pentru Inovarea Pregătirii Epidemiologice (CEPI) pentru anul 2020
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecţie internaţională sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene
9. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza”, schimbarea unității de administrare pentru o parte din acesta și pentru trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
10. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Colceag, județul Prahova
11. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Neamț, Bacău, Iași, Ilfov, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Cluj, Brașov și Alba din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora 
12. HOTĂRÂRE privind pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de infrastructură necesare funcţionării Colegiului Naţional Militar «Tudor Vladimirescu» în cazarma 878 Craiova”
13. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţie la pavilioane şi la reţele de utilităţi în cazarma 807 Craiova”
14. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizare radare FPS-117”
15. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile transmise din domeniul public al judeţului Teleorman şi din administrarea Consiliului Judeţean Teleorman în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române” prin Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, precum şi actualizarea valorilor de inventar ca urmare a reevaluării
16. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Administrației Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării
17. HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului și declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecție a Autostrăzii A2, județul Călărași, pozițiile kilometrice: 44+000 – 46+000; 55+500 – 56+500; 59+000 – 60+000; 65+500 – 70+750, de pe raza localităților Sărulești, Nicolae Bălcescu, Lehliu, Lehliu Gară, Lupșanu și Dor Mărunt, județul Călărași”
18. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naționale „Imprimeria Națională” – S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
19. HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin instituțiile subordonate, prevăzute în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a îndreptării unei erori materiale și a restituirii acestora persoanelor îndreptățite, în condițiile legii
20. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, datelor tehnice și denumirii unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului prin Complexul Sportiv Național ”Lia Manoliu” București
21. HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului ”Kulyash Denis”
22. HOTĂRÂRE privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri imobile şi mobile
23. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale
24. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției
25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
26. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru sprijinirea publicării și distribuirii manualelor școlare la disciplina Istoria Românilor și Universală aferente claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, a X-a și a XII-a din învățământul gimnazial și liceal din Republica Moldova

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare Societății Comerciale ”Compania națională de transporturi aeriene române -TAROM ”- S.A, în vederea restabilirii viabilității companiei pe termen lung 
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului pentru modificarea Acordului privind transferul şi mutualizarea contribuţiilor la Fondul Unic de Rezoluţie (IGA) şi acordarea deplinelor puteri pentru semnarea acestuia 
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii doamnei Simona COJOCARU – Secretar de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale la Ministerul Apărării Naționale și a domnului Marius BĂLU – Secretar de stat pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului la Ministerul Apărării Naționale, în calitate de membri ai Consiliilor de administrație ale Companiei Naționale „ROMTEHNICA” – S.A. și filialelor sale.
4. MEMORANDUM cu tema: Evitarea dezangajării fondurilor alocate Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020
5. MEMORANDUM cu tema: Necesitatea redeschiderii apelului de proiecte “Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea,  diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, în cadrul POCU
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării celui de-al șaselea Protocol Adițional între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova la Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistență tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100  milioane de euro acordat de România Republicii Moldova (Acord), semnat la București, la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiționale

V. NOTE
1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Comunei Cotmeana, județul Argeș, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobilîn suprafață de 187 mp, situat pe teritoriul administrativ al comunei Cotmeana, identificat în cartea funciară a comunei Cotmeana nr. 80453, nr. cadastral 80453, din domeniul public al comunei Cotmeana, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale, pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale
2. NOTĂ privind principalele măsuri adoptate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în perioada pandemiei pentru susținerea pieței muncii
VI. RAPOARTE
1. RAPORT privind creanţele României la 30 iunie 2020 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

VII. INFORMĂRI
1. INFORMARE privind stadiul pregătirii și organizării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020-2 noiembrie 2020

VIII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 7 inițiative legislative

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.