INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 21 august 2019

Politic

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalității-EUCPN, de către Poliţia Română, precum şi pentru completarea anexei nr.2.2 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

II. ORDONANŢE
1. ORDONANŢĂ pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit.c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
2. ORDONANŢĂ pentru modificarea pct.1 din anexa la Legea nr. 196/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 74/2001 privind abilitarea Ministerului Afacerilor Interne de a angaja şi presta servicii
3. ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal bugetare
4. ORDONANŢĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
5. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
6. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile, situate în comuna I.L.Caragiale, sat Ghirdoveni, respectiv în comuna Gura Ocniţei, judeţul Dâmbovița, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 334, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
2. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui imobil situat în comuna Mihai Bravu, judeţul Giurgiu şi trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul imobilului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 2258 aflat în domeniul public al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor 2300 şi 3530, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru trecerea unei părţi din imobilul 3530 din domeniul public în domeniul privat al statului şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Suceava, Constanţa, Braşov, Vrancea, Vâlcea, Dolj, Ialomița, Alba, Ilfov, Mureş, Harghita, Prahova şi municipiul Bucureşti
5. HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „SISTEMUL ELECTRONIC INTEGRAT AL ONRC CONSOLIDAT ŞI INTEROPERABIL DESTINAT ASIGURĂRII SERVICIILOR DE E-GUVERNARE CENTRATE PE EVENIMENTE DE VIAŢĂ (ONRC V2.0)”
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului „Sistem Naţional de Management privind Dizabilitatea – SNMD”
8. HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanță naţională Muzeului Bucovinei 
9. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, concesionate Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A., ca urmare a inventarierii anuale
10. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 565/2017 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş-Turda” – lot 1 secţiunea B, km 14+000 – km 17+000, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 565/2017
11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Finanţelor Publice şi de instituţiile aflate în subordinea acestuia şi termenele de clasificare aferente
12. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Uraniului S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
13. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Gorj de către domnul Florescu Ciprian-Adrian
14. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria
15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Minea Maria 
16. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.549/2018 privind condițiile, procedura şi termenele de restituire a sumelor reprezentând ajutor de stat pentru suportarea unei părți din accizele calculate pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor
17. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea şi modernizarea corpului A (Corp Liceu) Colegiul Naţional <<Liviu Rebrean>>, municipiul Bistrița, judeţul Bistriţa-Năsăud”
18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat
19. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.34/2012 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune -S.A
20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu modificările ulterioare (PRIMĂ LECTURĂ)

IV. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru înfiinţarea Comisiei Naţionale de Alăptare
4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
6. PUNCT DE VEDERE referitor la la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 18 iunie „Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist”

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.