INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în ședința din 27 august 2019

Politic

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT – ANALIZE
1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (PRIMĂ LECTURĂ)

PROIECTE APROBATE
I. PROIECTE DE LEGE

1.  PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, „Cartierul pentru justiţie”, dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

2.  PROIECT DE LEGE privind pensiile ocupaționale

II. ORDONANŢE
1.  ORDONANŢĂ pentru privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/589 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o reţea europeană de servicii de ocupare a forţei de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate şi integrarea mai bună a pieţelor forţei de muncă şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 şi (UE) nr. 1296/2013

2.  ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordionanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

3.  ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală

4.  ORDONANȚĂ privind prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor

5.  ORDONANȚĂ pentru modificarea art.137 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.140/2012, cu modificările și completările ulterioare

6.  ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sănătății

7.  ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de Urgenţă nr.13/2013 privind serviciile poștale, cu modificările şi completările ulterioare

III. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanțe de urgență a Guvernului nr.98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență și a Ordonanței de Urgență nr.111/2011 privind comunicațiile electronice

IV. HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2019

2.    HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 2019 şi la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019

3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

4.    HOTĂRÂRE pentru suplimentarea pe anul 2019 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 843/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446 – km 128+823, Zalău-Răstoci”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 843/2014

5.    HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Varianta de ocolire Bârlad”

6.    HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2, aflate pe raza localităţii Robăneşti, din judeţul Dolj

7.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Timiş, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov, Caraş-Severin şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Brăila, Galaţi, Buzău, Tulcea, Iaşi, Timiş, Giurgiu, Gorj, Dolj, Cluj şi municipiul Bucureşti

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea şi desfăşurarea în România a Reuniunii Miniştrilor Apărării din Europa de Sud-Est, în perioada 14-17 octombrie 2019

10.HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei domnului „Richard Kristopher Jameill”

11.HOTĂRÂRE pentru suspendarea aplicării prevederilor art.3 alin.(3) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Gugeşti, judeţul Vrancea

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Ciocăneşti, judeţul Dâmboviţa

14.HOTĂRÂRE privind deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei de stat româno-sârbe pentru pasageri și transportul de mărfuri cu vehicule, în regim de bac și pietonal, între localitățile Moldova Nouă (România) și Golubac (Republica Serbia) și a punctului vamal

15.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

16.HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil teren situat în localitatea Ghiroda, jud. Timiș, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și darea în administrarea Ministerului Transporturilor, precum și modificarea Anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Comunicațiilor şi Societății Informaționale

18.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice, cu completările ulterioare

19.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 537/2001 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire şi Perfecționare al Inspecţiei Muncii, precum şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 488/2017 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a inspecției muncii

20.HOTĂRÂRE privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referinţă al medicamentelor pentru pensionari

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

22.HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare şi desfășurare a alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

23.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului şi a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfășurarea alegerilor pentru Președintele României din anul 2019

24.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor / programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2019 – 2020

25.HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 318/2019 privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020

26.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Iaşi de către doamna Iosub Valentina

27.HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Rujan Ion-Cristinel în funcţia publică de prefect al județului Gorj

V. MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Dizolvarea Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav” – S.A. Constanţa

VI. NOTE
1.    NOTĂ cu privire la Lista priorităților legislative ale Guvernului pentru cea de a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2019

2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Deva, judeţul Hunedoara, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Deva în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

VII. PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru declararea zilei de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon

2.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind instituirea zilei de 30 septembrie ca „Ziua națională a antreprenorului român”

3.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții

4.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind instituirea zilei de 12 octombrie-Ziua limbii, alfabetului și culturii armene

5.    PUNCT DE VEDERE cu privire referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, precum și a Legii nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

6.    PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc

7.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18 din 1991 şi pentru modificarea şi completarea art. III din Legea nr.169 din 1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

8.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal al României

9.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii şi pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

10.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru înființarea Băncilor de Lapte Matern

11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Anexei nr. III la Lege-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

12.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru clasificarea maternităţilor ca Spitale Prieten al Copilului, în vederea promovării şi susţinerii alăptării şi reducerii gradului de mortalitate şi morbiditate infantilă

13.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – REPUBLICARE

14.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

15.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

16.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art.387 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

17.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

18.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea unor legi electorale

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.