INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative aprobate sau de care guvernul a luat act în ședința Guvernului României din 3 iulie 2019

Politic

I. PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE privind unele măsuri referitoare la inspectorii antifraudă din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția de Combatere a Fraudelor

II. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice

3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea unor acte normative

4.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind Codul administrativ al României

5.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.35 din Legea nr.269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României

6.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române

III. HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2019 a sumei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 762/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Sebeş -Turda” – Lot 4, precum şi pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 762/2015

2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2012 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Modernizare DN5, sectorul Bucureşti-Adunaţii Copăceni km 7+573 – km 19+220”, precum şi suplimentarea sumei prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 965/2012

3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Societăţii Naţionale ”Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa”- S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav”-S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Drum de legătură autostrada A1 Arad – Timişoara – DN 69”, judeţul Timiş

6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare clădire C4 – Pavilion central – Facultatea de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

7.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007

8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, cu modificările şi completările ulterioare

10.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.22/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Relaţia cu Parlamentul

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2019 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

12.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

13.HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Neamţ, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al judeţului Neamţ

14.HOTĂRÂRE privind actualizarea adresei, valorilor de inventar şi a codului de clasificaţie ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului şi înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, a realizării lucrărilor de amplasare şi branşament electric, precum şi a actualizării legislaţiei specifice

15.HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, rectificat

16.HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea CONPET S.A Ploieşti

17.HOTĂRÂRE privind reaprobarea caracteristicilor principale şi indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Amenajare râu Cracău la Slobozia, judeţul Neamţ”

18.HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral

19.HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj, cu modificările şi completările ulterioare

20.HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Ciacova, judeţul Timiş

21.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Groşii Ţibleşului, judeţul Maramureş

22.HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1014/2010 privind aprobarea înființării pe lângă Senatul României a unor activități finanțate integral din venituri proprii

23.HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare și monitorizare proiecte de investiții în infrastructură

24.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr.616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului ”Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015-2020

25.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014 și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

26.HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara

27.HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului pentru Românii de Pretutindeni din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

28.HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Națională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

29.HOTĂRÂRE privind declararea proiectului de investiții ”Conducta de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta-Vatra Dornei” ca proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale

IV. INFORMĂRI
1.    INFORMARE referitoare la automatizarea înființării și ridicării popririlor bancare de către organele fiscale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită

V. PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, precum și la amendamentele asupra acestui proiect de lege cuprinse în Raportul preliminar al Comisiei pentru industrii și servicii a Camerei Deputaților

2.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în materie electorală

3.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 18 alin. (5) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

4.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

5.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

6.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020

7.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituțiilor publice

8.    PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiții „Spitale pentru România”

9.    PUNCT DE VEDERE referitor la  propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

10.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 146 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

11.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea anexei nr. 1 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

12.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

13.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, versiune actualizată la 02.10.2015, privind educația națională

14.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului

15.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a educației naționale

16.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ

17.PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile, provenit dintr-o propunere legislativă

18.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind completarea și modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

19.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind modificarea articolului 1 al Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război

20.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

21.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – Republicată

22.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar

23.PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alineatelor (3) și (4) ale articolului 16, precum și a Anexei din Legea  nr. 215 din 11 noiembrie 2016 privind ceremoniile oficiale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 din 14 noiembrie 2016