LEGE nr. 229 din 25 noiembrie 2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

Legislatie

EMITENT
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 26 noiembrie 2019

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75 din 7 septembrie 2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 14 septembrie 2011, cu următoarele modificări și completări:

 1. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins:
  6^1. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 10^1
  (1) ARACIP realizează evaluarea externă în vederea autorizării provizorii/acreditării/menținerii acreditării în învățământul preuniversitar de stat, prevăzută la art. 10 pct. A lit. b), fără verificarea existenței autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare.
  (2) Unitățile administrativ-teritoriale, în calitate de proprietari ai imobilelor din domeniul public local sau județean, după caz, au obligativitatea de a asigura obținerea și menținerea autorizației de securitate la incendiu și a autorizației sanitare de funcționare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat sau componentele organizatorice ale acestora.
 2. La articolul I punctul 10, alineatul (3) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
  (3) ARACIS exercită și atribuțiile conferite de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 3. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:
  10^1. La articolul 18, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) să folosească colaboratori externi, din țară sau din străinătate, angajați pe bază de contract civil, experți în domeniul de activitate al ARACIS, remunerați conform legii;
 4. La articolul I, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu următorul cuprins:
  14^1. La articolul 23, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  (2) ARACIS are obligația de a îndeplini și respecta standardele privind asigurarea calității pe baza cărora funcționează entitățile membre ale Registrului european al agențiilor de asigurare a calității, precum și de a dobândi calitatea de membru al acestui registru.
  (3) Nerespectarea obligațiilor stabilite la alin. (2), pentru o perioadă de 2 ani, se sancționează cu suspendarea dreptului ARACIS de a realiza evaluări externe până la redobândirea calității de membru în EQAR.
 5. La articolul I, după punctul 17 se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:
 6. La articolul 35, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  (2) Desfășurarea activităților de învățământ preuniversitar și universitar, precum și eliberarea actelor de studii în alte condiții decât cele prevăzute prin prezenta lege constituie infracțiune și se pedepsește conform Codului penal.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.