Ordonanța de urgență nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Social

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 325 din 21 aprilie 2020. Formă aplicabilă la 22 aprilie 2020. În contextul măsurilor adoptate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, luând act de evoluția situației avocaților a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgență, afectând veniturile acestora, având în vedere faptul că unele persoane realizează venituri din mai multe surse, care prin întreruperea activității pot conduce la acordarea de drepturi multiple de aceeași natură, ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra bugetului de stat, aceste elemente vizează un interes public și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, și impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, pentru stabilirea mijloacelor și procedurilor necesare pentru garantarea siguranței personale, sociale și economice a populației, precum și pentru menținerea cheltuielilor bugetare la un nivel sustenabil pe perioada stării de urgență decretate. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul XV, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ), cu următorul cuprins: ” (11 ) De indemnizația prevăzută la alin. (1) beneficiază și avocații a căror activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020. Indemnizația se plătește în baza declarației pe propria răspundere a avocatului privind îndeplinirea condițiilor de acordare, pe care o transmite la agenția pentru plăți și inspecție socială județeană, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiscal.”

2. La articolul XV, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: ” (5) Pentru indemnizația prevăzută la alin. (1), (11 ), (2) și (4) se datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. (6) Pentru indemnizațiile prevăzute la alin. (1), (11 ), (2) și (4), plătite din bugetul de stat, nu se datorează contribuția asigurătorie pentru muncă reglementată de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.” 3. La articolul XV, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7)- (10), cu următorul cuprins: ” (7) Calculul obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (5), în cazul indemnizației lunare prevăzută la alin. (1), (11 ) și (4), cu excepția celei de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, se efectuează de către persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, respectiv, art. 156 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. Pentru calculul impozitului pe venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. (8) Obligațiile fiscale menționate la alin. (7) se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate în anul 2020. (9) În cazul indemnizației prevăzute la alin. (1) de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al celei prevăzute la alin. (2), calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București. (10) Pentru indemnizațiile menționate la alin. (9) se aplică în mod corespunzător prevederile art. XI alin. (6) și (7).” 4. După articolul XV1 se introduce un nou articol, articolul XV2 , cu următorul cuprins: ” Art. XV2 . – (1) Prevederile art. XV alin. (1) nu se aplică societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare. (2) Persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11 ), (2) și (4).”

Art. II. – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifică și se completează, după cum urmează: 1. La articolul IV, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31 ) și (32 ), cu următorul cuprins: ” (31 ) Pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea acordării sumelor necesare plății indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele beneficiare. (32 ) Plata indemnizației prevăzute la alin. (31 ) se realizează către cooperație, care va face plata, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate convenții individuale de muncă.” 2. La articolul XVIII, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: ” Art. XVIII. – (1) Pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor acestor drepturi.” Art. III. – Prin derogare de la dispozițiile art. 39 alin. (1) și art. 40 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru persoanele care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 76/2002, cu modificările și completările ulterioare, perioada de acordare a indemnizației de șomaj, stabilită în condițiile legii, se prelungește până la încetarea stării de urgență decretate.

Art. IV. – (1) Sumele reprezentând indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și la art. XV alin. (1), (11 ), (2) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, nu sunt supuse executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă. (2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență. Art. V. – (1) Pentru categoriile de beneficiari prevăzuți de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente lunii martie, prevăzut la art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială, se prelungește cu 5 zile lucrătoare, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (2) Pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. XV alin. (11 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, cu modificările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, precum și pentru persoanele prevăzute la art. II pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, prevederile art. II-V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 se aplică corespunzător, iar termenul pentru depunerea documentelor în vederea solicitării indemnizației aferente primei luni în care a fost instituită starea de urgență este de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. (3) Pentru acordarea indemnizațiilor aferente lunii aprilie și lunilor următoare din perioada stării de urgență termenul de depunere a solicitărilor este cel prevăzut de art. V alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.