ORDONANȚĂ nr. 20 din 21 august 2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Legislatie
EMITENTGUVERNUL ROMÂNIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 697 din 23 august 2019

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII poziția a 2-a din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articolul I Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 19 iulie 2018, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, se modifică după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (2), literele b)-d) vor avea următorul cuprins:b) construirea de obiective culturale, reprezentând construcții cu destinație culturală sau în care se desfășoară activități în domeniul cultural, de informare și de educație permanentă, se oferă servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale și a accesului la informație, și dotările aferente acestora;c) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare, dotare și punere în valoare a monumentelor istorice, definite la art. 3 lit. a) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înscrise în Lista monumentelor istorice, actualizată, cu respectarea prevederilor respectivei legi;d) realizarea de lucrări de intervenție, reabilitare și/sau modernizare, consolidare, restaurare, dotare și punere în valoare a obiectivelor culturale, cum ar fi biblioteci, muzee, centre culturale, instituții de spectacole sau concerte și alte obiective cu destinație culturală.

2.Articolul 2 va avea următorul cuprins:Articolul 2(1) Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Unitatea de management a proiectului, asigură coordonarea, finanțarea, monitorizarea, evaluarea și controlul Programului, în conformitate cu prevederile legale.(2) Pentru implementarea Programului, Unitatea de management a proiectului utilizează personalul propriu, precum și personal angajat în baza contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată.(3) Pe perioada implementării Programului, Unitatea de management a proiectului poate utiliza, în afara personalului prevăzut la alin. (2), personal de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, maximum 20 de posturi, cu încadrarea în numărul maximum de posturi aprobate pentru minister.(4) Din bugetul aprobat Programului vor fi suportate și cheltuielile necesare la nivelul Ministerului Culturii și Identității Naționale pentru implementarea și monitorizarea acestuia.

3. La articolul 4 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:b) autoritățile administrației publice locale, precum și instituții publice aflate în subordinea acestora.4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:(2) Obiectivele/Proiectele de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) se realizează pe terenuri și/sau în construcții, după caz, aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale și/sau în proprietatea sau administrarea instituțiilor publice prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

5. La articolul 5, partea introductivă și literele c) și d) vor avea următorul cuprins:

Articolul 5 Nu sunt considerate eligibile pentru finanțare categoriile de cheltuieli de investiții prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) aferente următoarelor:………………………………………………………………c) monumente istorice sau obiectivele culturale aflate sub sechestru asigurător, ipotecate sau aflate în litigiu privitor la dreptul de proprietate;d) imobilele monumente istorice, bunuri culturale mobile clasate sau alte obiective care au beneficiat de alte finanțări nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, care au beneficiat de alte finanțări rambursabile/nerambursabile ale acțiunilor, serviciilor și/sau lucrărilor aferente monumentelor istorice și obiectivelor culturale, indiferent de sursa de finanțare, în vederea evitării dublei finanțări pentru același tip de intervenție.6. La articolul 5, litera f) se abrogă.7.Articolul 6 va avea următorul cuprins:

Articolul 6(1) Pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) cota de finanțare alocată din bugetul Programului este de 100%, iar pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b)-d) este de maximum 98%.(2) Cota de minimum 2% din valoarea totală a investiției este suportată de către beneficiar din surse financiare proprii.(3) Dacă beneficiarii investiției sunt autoritățile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), finanțate integral din bugetul de stat, cota de finanțare alocată din bugetul Programului este de 100%.(4) Analizarea, evaluarea, selectarea, implementarea, verificarea, controlul și monitorizarea derulării proiectelor, precum și condițiile de eligibilitate și criteriile de prioritate ale obiectivelor/proiectelor prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilesc în normele metodologice privind implementarea Programului, aprobate prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.8. La articolul 7, alineatele (1) și (3) vor avea următorul cuprins:

Articolul 7(1) Pentru includerea în Program, beneficiarii transmit Unității de management a proiectului documentele stabilite în normele metodologice privind implementarea Programului.…………………………………………………………………(3) Pentru perioada 2019-2026, sesiunile de depunere a propunerilor de finanțare se stabilesc anual prin ordin al ministrului culturii și identității naționale.9. La articolul 7, alineatele (4)-(7) se abrogă.10.Articolul 8 se abrogă.11.Articolul 9 se abrogă.12. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Beneficiarii au obligația să transmită raportări periodice către Unitatea de management a proiectului, conform prevederilor normelor metodologice privind implementarea Programului.13. La articolul 11, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

Articolul 11(1) În cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b), prin derogare de la prevederile art. 34 alin. (2) lit. e) și h) și alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se încheie contracte de finanțare multianuale între Ministerul Culturii și Identității Naționale și beneficiari, pentru obiective/proiectele selecționate pentru finanțare, pe o perioadă de maximum 4 ani, în limita creditelor de angajament aprobate și a creditelor bugetare aprobate și/sau estimate cu această destinație, fără eșalonarea anuală a creditelor bugetare, care se înscriu cumulat pentru toată perioada de finanțare. Pe durata de valabilitate a contractelor de finanțare, valoarea creditelor de angajament este egală cu valoarea creditelor bugetare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care prevederile bugetare aprobate anual cu această destinație nu sunt suficiente pentru finalizarea obiectivului/proiectului prioritar, durata contractelor de finanțare prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită până la maximum 3 ani.14.Articolul 12 se abrogă.15.Articolul 13 va avea următorul cuprins:

Articolul 13(1) Beneficiarii răspund, potrivit legii, de organizarea și derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții de bunuri/servicii/lucrări în conformitate cu prevederile legale privind achizițiile publice, de respectarea prevederilor legale privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și de modul de utilizare a sumelor repartizate potrivit destinației pentru care au fost alocate.(2) Beneficiarii au obligația să transmită Unității de management a proiectului documentele necesare monitorizării proiectelor finanțate prin Program, a obiectivelor de investiții, în conformitate cu prevederile normelor metodologice privind implementarea Programului, și sunt responsabili pentru realitatea, exactitatea și legalitatea datelor prezentate.

Articolul II(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se aprobă normele metodologice privind implementarea programului, prin ordin al ministrului culturii și identității naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (1), solicitanții care au depus cereri potrivit art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019, au dreptul de a completa dosarele, conform normelor metodologice.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.